Lekeryds kyrka, Svarttorps kyrka och Järsnäs kyrka
Lekeryds kyrka grundades på 1100-talet, då Lekeryd tillhörde Linköpings stift. Biskop var då Gislo, som tog initiativ till många kyrkors byggande. Platsen för kyrkan var en samlingspunkt långt innan kristendomens införande.Ändelsen ”ryd” betyder öppen plats. Stilen på kyrkan är romansk. Den består av ett långhus, ett lägre och smalare kor samt en absid.
De första århundradena i kyrkans historia vet vi inte så mycket om. !527 återinvigdes Kyrkan av den kände biskopen Brask. Då hade kyrkan 5 altaren: ett till ära åt S:t Ciriacus (kyrkans skyddshelgon), ett åt den Heliga jungfrun, ett altare med relikskrin helgat åt S:t Olof, ett åt den Heliga Anna samt högaltaret med det stora altarskåpet.
Det stora altarskåpet finns ännu kvar och hänger nu på kyrkans norra vägg. Altar-Skåpet gjordes i Tyskland i början av 1500-talet. I centrum ser vi Jungfru Maria med Jesusbarnet och Sancta Anna (Marias mamma), denna grupp brukar kallas ”Anna själv tredje”. Över dem ser vi Gud Fader på ett moln. På den vänstra dörren finns 6 apostlar och 2 helgon (S:t Ciriacus och S:t Kristoffer). Och på den högra dörren återstående apostlar samt Sancta Barbara och en biskop. Utsidan av altarskåpet var
antagligen målat med berättelser från GT och när man så öppnar skåpet innehåller det NT – profetian har slagit in!
Triumf-krucifixet från 1200-talet hängde under medeltiden i triumfbågen, men hänger nu på kyrkans södra vägg.
Dopfunten är lika gammal som kyrkan. Den är gjord i sandsten av Bestriarus-gruppen. Predikstolen är från 1600-talet. På den ser vi de fyra evangelisterna och några barbröstade flickor. Den nuvarande altaruppsatsen är från slutet av 1700-talet och gjord av bildhuggaren Johan Ullberg. Där ser man mycket tydligt hur Jesus sträcker fram kalken vid nattvardens instiftelse.
Hela taket är översållat med små änglar på himlavalvet, utförda av målaren Rosenblad från Gränna på 1700-talet.
1877 är ett dystert år i Lekeryds kyrkas historia. Då rensades allt av värde och skönhet - och framför allt det som bar spår av katolicism – ut från kyrkan. Men vid renoveringarna 1922 och 1952 togs till all lycka allt som gick att rädda tillbaka.

Svarttorps kyrka är en s.k. Tegnér-lada, uppkallade efter den ivrige kyrkobyggaren biskop Esaias Tegnér. Den ljusa och rymliga kyrkan invigdes 1871. Arkitektstil är nyklassisism och typiska kännetecken är just de enkla, strama formerna där man tagit inspiration från antikens arkitektur. Tidigare hade i Svarttorp funnits en kyrka från medeltiden, förmodligen med sina äldsta delar från 1100-talet. Den gamla kyrkan var försedd med 3 altaren: ett högaltare, ett altare tillägnat skyddshelgonet S:t Laurentius samt ett för jungfru Maria. Det vackra medeltida altarskåpet finns numera på historiska museét i Stockholm och en senare altaruppsats (1700-tal) finns i Ljungarums kyrka.
Dopfunten är det enda av den gamla kyrkans inventarier som fortfarande är i bruk. Den är tillverkad av Mäster Bestriarus själv. Under medeltiden dekorerades ofta dop-Funtarna rikt. Ormar, drakar mm fick ofta symbolisera ondskan där de placerades på funtens fot medan dopskålen hade evangeliska motiv. På så sätt når inte ondskan det heliga dopvattnet.
Madonnaskulpturen som finns vid väggen vid dopfunten är endast en avgjutning eftersom originalet finns på museum i Stockholm.
1997 gjordes en ombyggnad då nederdelen av kyrkan försågs med ett andaktsrum, toalett och ny uppgång till läktaren. I andaktsrummet finns en dopängel (1700-tal) som kommer från den gamla kyrkan.

Järsnäs kyrka fannstroligen redan på 1100-talet. Den vackra byggplatsen utgjordes av ett ”näs” mellan de två sjöarna Nätarn och Lillsjön. Kyrkan har tillbyggts vid ett par tillfällen (1712 och 1741) och mittenskeppet åt norr tillkom 1766. Nuvarande utseende fick kyrkan 1905, då tornet och kor-rundeln uppfördes.Altaruppsatsen från 1712 består av träskulpturer och målningar. I valvbågen framför altaret hänger ett krucifix från 1600-talet. Dopfunten är från 1951.